Avís legal - Drap de neteja
  + 34 93 384 10 79
Rubbermaid
Protecció i Seg.
Absorbents
Multiús
Servitrapo ofereix una solució ideal per netejar i polir per a qualsevol tipus de
superfície.
Tovalloletes abrasives resistent als dissolvents.
La capacitat d'absorció és molt alta i no desprenen pelusses.
És un excel·lent substitut dels draps de neteja de cotó, generant menys
residus a causa del seu micro-pes.
Molt indicat per a neteja de vidres per la seva gran absorció.
Pot ser utilitzat en fabriques, tallers mecànics i de planxa (no ratllen la
xapa), així com aplicacions d'ús domèstic per a la neteja de vidre, metalls,
plàstics, fusta, ceràmica, mans brutes, etc ...
Absorbeix tot tipus de líquids, com oli, aigua i emulsions.
Paràmetres del producte
Dimensions: 40 cm Ample x 380 m Llarg 
Pes: 5.3 kgAvís legal

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

SERVITRAPO INDUSTRIAL SEGURA, S.L. (d'ara endavant, SERVITRAPO), és el titular del lloc web www.servitrapo.com (d'ara endavant, el lloc web). Les dades registrals de SERVITRAPO són: Registre Mercantil de Barcelona, full B-418.785, Foli 182, Tom 42914, Inscripció .

Pot posar-se en contacte amb SERVITRAPO a través dels següents mitjans:

Adreça postal: C /. Maria Auxiliadora, 104-106, 08912 Badalona

Adreça Fiscal: C / Quevedo, 62, 08914, Barcelona.

Tel. + 0034 93 384 10 79

         +0034 93 460 24 54

Tel. Comercial: 615 66 76 34

Email:

CIF: ESB-65702284

El (els) nom (s) de domini (s) a través del qual (s) vostè. Ha accedit al Lloc Web és (són) titularitat de SERVITRAPO. Aquest (s) nom (s) de domini (s) no podrà (n) ser utilitzat (s) en connexió amb altres continguts, productes i / o serveis que no siguin titularitat de SERVITRAPO, ni de manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de SERVITRAPO.

2. OBJECTE.

El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del Lloc Web, així com dels continguts que l'integren, i sense perjudici que SERVITRAPO pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació de els productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts a través del lloc web.

En cas de ser oferts, a través del Lloc Web, la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i / o sol·licitats per l'Usuari implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que , si escau, s'hagin establert a l'efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

SERVITRAPO es reserva la facultat d'oferir determinats productes o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Lloc Web i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d'aplicació.

SERVITRAPO es reserva la facultat de donar per acabat, modificar, suspendre o interrompre, temporalment o de forma indefinida, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i / o continguts del Lloc Web, així com la configuració mateixa del Lloc Web, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació.

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

El lloc web està dirigit a usuaris majors d'edat, residents legalment al territori espanyol (peninsular i insular).

El mer accés al Lloc Web, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, realització d'ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors (especialment, si són realitzats a través dels mitjans de contacte existents en el Lloc Web) implicarà, per part dels que naveguin en el Lloc Web, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. En conseqüència, qualsevol usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

Llevat que s'estableixi expressament el contrari, l'accés i ús del lloc web, per part dels Usuaris, caràcter lliure i gratuït. No obstant això, SERVITRAPO es reserva la facultat, en exclusiva, de decidir si l'accés i ús dels productes o serveis, oferts a través del lloc web, tindrà caràcter gratuït o si, per contra, decideix exigir contraprestació econòmica per això, en aquest cas la quantia, forma de pagament i altres condicions particulars que resultin d'aplicació seran expressament notificades als Usuaris amb antelació a la seva entrada en vigor, de manera que l'Usuari pugui desistir voluntàriament de l'accés i / o ús d'aquells productes o serveis que impliquin l'abonament de cap quantitat. Un cop entrin en vigor les condicions particulars corresponents, l'accés i / o ús dels productes o serveis per part de l'usuari implicarà, per la seva banda, l'acceptació expressa de les condicions particulars.

La utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts per SERVITRAPO pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals com ara l'emplenament del corresponent formulari, formalitzar la subscripció als mateixos, el abonament de despeses o taxes i / o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos.

Si per a la utilització, prestació i / o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Lloc Web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l'usuari hagués de fer ús d'una contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent ia mantenir la confidencialitat de la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrats per SERVITRAPO, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el Lloc Web, per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, utilitzi a aquest efecte una contrasenya o identificador subministrat a l'Usuari, quan això tingui lloc a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari, llevat que l'usuari ho hagi comunicat immediatament a SERVITRAPO.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata a SERVITRAPO, qualsevol fet que faci possible l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos per part de tercers, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, SERVITRAPO quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Lloc Web i, si escau, l'ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d'aquest es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per SERVITRAPO o per personal autoritzat d SERVITRAPO i, relativa a l'ús del Lloc Web i els seus continguts.

Per tant, l'Usuari s'obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

     Utilitzar amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic ia les instruccions rebudes de SERVITRAPO.
     Utilitzar amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
     Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

El lloc web pot contenir informació, opinions, consells, advertències i declaracions proporcionades per diferents fonts d'informació, així com per qualsevol usuari del lloc web. Excepte quan s'estableixi expressament el contrari, l'Usuari reconeix i accepta expressament que SERVITRAPO no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre els productes o serveis del lloc web, ni sobre la informació publicada i / o subministrada, ni es fa responsable de les decisions dels Usuaris basades en la informació proporcionada a través del Lloc Web.

Excepte quan així s'indiqui expressament, qualsevol informació publicada al Lloc Web s'ha d'entendre feta exclusivament per a fins generals, un caràcter merament orientatiu i aquesta no substituirà l'assessorament professional que, si escau, un Usuari pugui necessitar o requerir. SERVITRAPO no serà responsable de la confiança que l'Usuari pugui dipositar en la referida informació. L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

SERVITRAPO no es fa responsable i, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, exclou qualsevol garanties, expresses o implícites, relatives a la mercantilitat, idoneïtat per a una finalitat concreta, no compliment, exactitud, fiabilitat, integritat o actualitat dels continguts, serveis, productes o altres elements inclosos en el Lloc Web, o els resultats obtinguts d'accedir i utilitzar el Lloc Web i / o el contingut. El lloc web i qualsevol contingut, producte i / o servei ofert dins del mateix són oferts "tal qual".

En particular, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, SERVITRAPO no garanteix ni es fa responsable de:

     La continuïtat dels continguts del Lloc Web i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Lloc Web o continuïtat tècnica del mateix;
     L'existència d'interrupcions o errors en l'accés al Lloc Web, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;
     L'absència d'errors en els continguts, serveis o productes;
     L'absència de virus i altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;
     La invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;
     La fiabilitat i / o adequació, per a un propòsit o finalitat particular, del lloc web, dels productes o serveis incorporats en el mateix, i de la informació publicada i / o subministrada amb relació a aquests productes o serveis. Si és el cas, la falta d'utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del lloc web;
     Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que SERVITRAPO estableix en el Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;
     Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Lloc Web o dels llocs web als que, si s'escau, s'hagin pogut establir enllaços (links).

No obstant això, SERVITRAPO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

SERVITRAPO realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del Lloc Web es troben actualitzats, reservant SERVITRAPO la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. SERVITRAPO no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Lloc Web, quan siguin proporcionats per tercers i SERVITRAPO no hagi tingut coneixement d'aquests errors.

5. PROHIBICIONS I RESTRICCIONS.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i / o el contingut sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una infracció penal.


Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'Usuaris o al personal d SERVITRAPO i, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual, industrial, d'imatge o de naturalesa similar, pertanyents a terceres persones, quan això doni lloc a una vulneració de la legislació vigent, no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de SERVITRAPO, siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i / o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Lloc Web, de la xarxa, equips informàtics de SERVITRAPO o tercers i / o l'accés al Lloc Web per part de la resta d'usuaris.

Si l'usuari infringeix les prohibicions / restriccions anteriors, o SERVITRAPO té o arribar a tenir motius raonables per sospitar que un usuari ha incomplert qualsevol d'aquestes, SERVITRAPO es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el compte de l'usuari i negar-li qualsevol accés i ús , actual o futur, dels productes, serveis i / o del Lloc web (o qualsevol part del mateix).

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

SERVITRAPO és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Lloc Web, entre d'altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codi font, estructura de navegació, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO o, si escau, del titular dels drets a què corresponguen.

La remissió, per part dels Usuaris, d'informacions i / o continguts a les seccions d'accés públic d'aquest Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu, comentaris o preguntes) a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà el atorgament a favor d'SERVITRAPO d'una llicència no exclusiva, per temps indefinit, d'àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar o , en qualsevol altra forma, explotar comercialment, en tot o en part, aquestes informacions o continguts en el Lloc Web, en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. SERVITRAPO es reserva el dret, en la seva única discreció, d'editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans esmentats. L'usuari es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma legals que siguin d'aplicació. Els Usuaris assumeixen l'obligació de mantenir a SERVITRAPO indemne i lliure de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc Web, així com l'accés i ús dels serveis o productes oferts, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de SERVITRAPO , excepte quan s'estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del lloc web. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de SERVITRAPO o dels seus titulars, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i / o d'identificació que es pogués contenir en els mateixos.

Respecte de les ressenyes de productes o serveis que tercers que puguin oferir a través del Lloc Web, SERVITRAPO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el Lloc Web, l'existència de drets sobre les mateixes.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de SERVITRAPO o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SERVITRAPO o dels seus legítims titulars . En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Lloc Web i / o dels seus continguts, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell incorporats.

L'ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels Continguts, així com qualsevol acte de semblant naturalesa del que es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7. ENLLAÇOS.

7.1 Enllaços des del Lloc Web a altres pàgines web.

SERVITRAPO pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del lloc web. La presència d'aquests enllaços al Lloc Web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destinació ni implica l'existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, SERVITRAPO no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

SERVITRAPO no facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, SERVITRAPO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgina web a les que es poguessin establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

No obstant això, en cas que SERVITRAPO arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament SERVITRAPO als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a desactivar l'enllaç d'accés a la mateixa.

Per evitar qualsevol mena de dubte, el fet que en accedir a una determinada pàgina web hi hagi un "frame" o "marc" en la part superior aparegui el nom o logotip de SERVITRAPO, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d'aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en les mateixes.

7.2 Enllaços des d'altres pàgines web al lloc web.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web, hauran observés els següents requisits:

     Haurà de recaptar l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO.
     L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del lloc web, llevat que expressament s'autoritzi cosa diferent.
     L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que SERVITRAPO autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el lloc web, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser "sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
     A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que SERVITRAPO ha autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al lloc web correctament, desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de SERVITRAPO i / o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO.
     En tot cas, SERVITRAPO prohibeix l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets de SERVITRAPO o de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar o danyar la bona imatge i reputació de SERVITRAPO.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES.

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d'aquesta necessitat.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb el que preveu la Política de Privacitat i en la Política de Cookies, les quals formen part integrant d'aquest Avís Legal.

9. DURADA I MODIFICACIÓ.

SERVITRAPO es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i / o les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes per a la utilització i / o contractació dels productes o serveis prestats a través del Lloc Web, quan sigui necessari als efectes d'adequar als canvis legislatius, de negoci i / o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació en el Lloc Web o, si escau, un cop notificats als Usuaris en els termes previstos en la referida notificació.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

10. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre SERVITRAPO i l'Usuari, aquest haurà de dirigir a SERVITRAPO a través dels mitjans de contacte dalt indicats, preferentment per via electrònica. En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de SERVITRAPO cap l'Usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrades. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i / o amb SERVITRAPO.

11. GENERALITATS.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l'Avís Legal.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si escau, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts en el Lloc Web, prevaldrà el que disposen les condicions particulars respecte dels productes o serveis subjectes a aquestes condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal ni a les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes.

El no exercici o la no execució, per part de SERVITRAPO, de qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avís Legal i les relacions establertes entre SERVITRAPO i l'Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable ia la jurisdicció competent.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, SERVITRAPO i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de SERVITRAPO previst en el present Avís Legal.

Imprimir

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

SERVITRAPO INDUSTRIAL SEGURA, S.L. (d'ara endavant, SERVITRAPO), és el titular del lloc web www.servitrapo.com (d'ara endavant, el lloc web). Les dades registrals de SERVITRAPO són: Registre Mercantil de Barcelona, full B-418.785, Foli 182, Tom 42914, Inscripció .

Pot posar-se en contacte amb SERVITRAPO a través dels següents mitjans:

Adreça postal: C /. Maria Auxiliadora, 104-106, 08912 Badalona

Adreça Fiscal: C / Quevedo, 62, 08914, Barcelona.

Tel. + 0034 93 384 10 79

         +0034 93 460 24 54

Tel. Comercial: 615 66 76 34

Email: [email protected]

CIF: ESB-65702284

El (els) nom (s) de domini (s) a través del qual (s) vostè. Ha accedit al Lloc Web és (són) titularitat de SERVITRAPO. Aquest (s) nom (s) de domini (s) no podrà (n) ser utilitzat (s) en connexió amb altres continguts, productes i / o serveis que no siguin titularitat de SERVITRAPO, ni de manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de SERVITRAPO.

2. OBJECTE.

El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del Lloc Web, així com dels continguts que l'integren, i sense perjudici que SERVITRAPO pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació de els productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts a través del lloc web.

En cas de ser oferts, a través del Lloc Web, la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i / o sol·licitats per l'Usuari implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que , si escau, s'hagin establert a l'efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

SERVITRAPO es reserva la facultat d'oferir determinats productes o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Lloc Web i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d'aplicació.

SERVITRAPO es reserva la facultat de donar per acabat, modificar, suspendre o interrompre, temporalment o de forma indefinida, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i / o continguts del Lloc Web, així com la configuració mateixa del Lloc Web, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació.

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

El lloc web està dirigit a usuaris majors d'edat, residents legalment al territori espanyol (peninsular i insular).

El mer accés al Lloc Web, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, realització d'ofertes de contractació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors (especialment, si són realitzats a través dels mitjans de contacte existents en el Lloc Web) implicarà, per part dels que naveguin en el Lloc Web, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. En conseqüència, qualsevol usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

Llevat que s'estableixi expressament el contrari, l'accés i ús del lloc web, per part dels Usuaris, caràcter lliure i gratuït. No obstant això, SERVITRAPO es reserva la facultat, en exclusiva, de decidir si l'accés i ús dels productes o serveis, oferts a través del lloc web, tindrà caràcter gratuït o si, per contra, decideix exigir contraprestació econòmica per això, en aquest cas la quantia, forma de pagament i altres condicions particulars que resultin d'aplicació seran expressament notificades als Usuaris amb antelació a la seva entrada en vigor, de manera que l'Usuari pugui desistir voluntàriament de l'accés i / o ús d'aquells productes o serveis que impliquin l'abonament de cap quantitat. Un cop entrin en vigor les condicions particulars corresponents, l'accés i / o ús dels productes o serveis per part de l'usuari implicarà, per la seva banda, l'acceptació expressa de les condicions particulars.

La utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts per SERVITRAPO pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals com ara l'emplenament del corresponent formulari, formalitzar la subscripció als mateixos, el abonament de despeses o taxes i / o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos.

Si per a la utilització, prestació i / o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Lloc Web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l'usuari hagués de fer ús d'una contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent ia mantenir la confidencialitat de la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrats per SERVITRAPO, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el Lloc Web, per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, utilitzi a aquest efecte una contrasenya o identificador subministrat a l'Usuari, quan això tingui lloc a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari, llevat que l'usuari ho hagi comunicat immediatament a SERVITRAPO.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata a SERVITRAPO, qualsevol fet que faci possible l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos per part de tercers, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, SERVITRAPO quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Lloc Web i, si escau, l'ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d'aquest es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per SERVITRAPO o per personal autoritzat d SERVITRAPO i, relativa a l'ús del Lloc Web i els seus continguts.

Per tant, l'Usuari s'obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

     Utilitzar amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic ia les instruccions rebudes de SERVITRAPO.
     Utilitzar amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
     Emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

El lloc web pot contenir informació, opinions, consells, advertències i declaracions proporcionades per diferents fonts d'informació, així com per qualsevol usuari del lloc web. Excepte quan s'estableixi expressament el contrari, l'Usuari reconeix i accepta expressament que SERVITRAPO no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre els productes o serveis del lloc web, ni sobre la informació publicada i / o subministrada, ni es fa responsable de les decisions dels Usuaris basades en la informació proporcionada a través del Lloc Web.

Excepte quan així s'indiqui expressament, qualsevol informació publicada al Lloc Web s'ha d'entendre feta exclusivament per a fins generals, un caràcter merament orientatiu i aquesta no substituirà l'assessorament professional que, si escau, un Usuari pugui necessitar o requerir. SERVITRAPO no serà responsable de la confiança que l'Usuari pugui dipositar en la referida informació. L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

SERVITRAPO no es fa responsable i, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, exclou qualsevol garanties, expresses o implícites, relatives a la mercantilitat, idoneïtat per a una finalitat concreta, no compliment, exactitud, fiabilitat, integritat o actualitat dels continguts, serveis, productes o altres elements inclosos en el Lloc Web, o els resultats obtinguts d'accedir i utilitzar el Lloc Web i / o el contingut. El lloc web i qualsevol contingut, producte i / o servei ofert dins del mateix són oferts "tal qual".

En particular, en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, SERVITRAPO no garanteix ni es fa responsable de:

     La continuïtat dels continguts del Lloc Web i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Lloc Web o continuïtat tècnica del mateix;
     L'existència d'interrupcions o errors en l'accés al Lloc Web, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;
     L'absència d'errors en els continguts, serveis o productes;
     L'absència de virus i altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;
     La invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;
     La fiabilitat i / o adequació, per a un propòsit o finalitat particular, del lloc web, dels productes o serveis incorporats en el mateix, i de la informació publicada i / o subministrada amb relació a aquests productes o serveis. Si és el cas, la falta d'utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del lloc web;
     Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que SERVITRAPO estableix en el Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;
     Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Lloc Web o dels llocs web als que, si s'escau, s'hagin pogut establir enllaços (links).

No obstant això, SERVITRAPO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

SERVITRAPO realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del Lloc Web es troben actualitzats, reservant SERVITRAPO la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. SERVITRAPO no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Lloc Web, quan siguin proporcionats per tercers i SERVITRAPO no hagi tingut coneixement d'aquests errors.

5. PROHIBICIONS I RESTRICCIONS.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i / o el contingut sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una infracció penal.


Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'Usuaris o al personal d SERVITRAPO i, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual, industrial, d'imatge o de naturalesa similar, pertanyents a terceres persones, quan això doni lloc a una vulneració de la legislació vigent, no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de SERVITRAPO, siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i / o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Lloc Web, de la xarxa, equips informàtics de SERVITRAPO o tercers i / o l'accés al Lloc Web per part de la resta d'usuaris.

Si l'usuari infringeix les prohibicions / restriccions anteriors, o SERVITRAPO té o arribar a tenir motius raonables per sospitar que un usuari ha incomplert qualsevol d'aquestes, SERVITRAPO es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el compte de l'usuari i negar-li qualsevol accés i ús , actual o futur, dels productes, serveis i / o del Lloc web (o qualsevol part del mateix).

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

SERVITRAPO és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Lloc Web, entre d'altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codi font, estructura de navegació, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO o, si escau, del titular dels drets a què corresponguen.

La remissió, per part dels Usuaris, d'informacions i / o continguts a les seccions d'accés públic d'aquest Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu, comentaris o preguntes) a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà el atorgament a favor d'SERVITRAPO d'una llicència no exclusiva, per temps indefinit, d'àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar o , en qualsevol altra forma, explotar comercialment, en tot o en part, aquestes informacions o continguts en el Lloc Web, en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. SERVITRAPO es reserva el dret, en la seva única discreció, d'editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans esmentats. L'usuari es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma legals que siguin d'aplicació. Els Usuaris assumeixen l'obligació de mantenir a SERVITRAPO indemne i lliure de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc Web, així com l'accés i ús dels serveis o productes oferts, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de SERVITRAPO , excepte quan s'estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació dels productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del lloc web. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de SERVITRAPO o dels seus titulars, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i / o d'identificació que es pogués contenir en els mateixos.

Respecte de les ressenyes de productes o serveis que tercers que puguin oferir a través del Lloc Web, SERVITRAPO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el Lloc Web, l'existència de drets sobre les mateixes.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de SERVITRAPO o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SERVITRAPO o dels seus legítims titulars . En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Lloc Web i / o dels seus continguts, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell incorporats.

L'ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels Continguts, així com qualsevol acte de semblant naturalesa del que es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7. ENLLAÇOS.

7.1 Enllaços des del Lloc Web a altres pàgines web.

SERVITRAPO pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del lloc web. La presència d'aquests enllaços al Lloc Web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin o puguin oferir en les pàgines web de destinació ni implica l'existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, SERVITRAPO no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

SERVITRAPO no facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, SERVITRAPO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgina web a les que es poguessin establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

No obstant això, en cas que SERVITRAPO arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament SERVITRAPO als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a desactivar l'enllaç d'accés a la mateixa.

Per evitar qualsevol mena de dubte, el fet que en accedir a una determinada pàgina web hi hagi un "frame" o "marc" en la part superior aparegui el nom o logotip de SERVITRAPO, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d'aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en les mateixes.

7.2 Enllaços des d'altres pàgines web al lloc web.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web, hauran observés els següents requisits:

     Haurà de recaptar l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO.
     L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del lloc web, llevat que expressament s'autoritzi cosa diferent.
     L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que SERVITRAPO autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el lloc web, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser "sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
     A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que SERVITRAPO ha autoritzat tal enllaç, sense que així hagi estat. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al lloc web correctament, desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de SERVITRAPO i / o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERVITRAPO.
     En tot cas, SERVITRAPO prohibeix l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets de SERVITRAPO o de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar o danyar la bona imatge i reputació de SERVITRAPO.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES.

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d'aquesta necessitat.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb el que preveu la Política de Privacitat i en la Política de Cookies, les quals formen part integrant d'aquest Avís Legal.

9. DURADA I MODIFICACIÓ.

SERVITRAPO es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i / o les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes per a la utilització i / o contractació dels productes o serveis prestats a través del Lloc Web, quan sigui necessari als efectes d'adequar als canvis legislatius, de negoci i / o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació en el Lloc Web o, si escau, un cop notificats als Usuaris en els termes previstos en la referida notificació.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

10. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre SERVITRAPO i l'Usuari, aquest haurà de dirigir a SERVITRAPO a través dels mitjans de contacte dalt indicats, preferentment per via electrònica. En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de SERVITRAPO cap l'Usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrades. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre i / o amb SERVITRAPO.

11. GENERALITATS.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l'Avís Legal.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si escau, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts en el Lloc Web, prevaldrà el que disposen les condicions particulars respecte dels productes o serveis subjectes a aquestes condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal ni a les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes.

El no exercici o la no execució, per part de SERVITRAPO, de qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avís Legal i les relacions establertes entre SERVITRAPO i l'Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable ia la jurisdicció competent.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, SERVITRAPO i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de SERVITRAPO previst en el present Avís Legal.